logo
Wybierz Placówkę    
Rejestracja ogólnopolska
Tel.: 12 423 02 38
602 634 534, 728 384 040
html slider
18 lat doświadczenia w leczeniu otyłości i nadwagi!

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

W wypełnieniu obowiązku przewidzianego w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO" podmiot wykonujący działalność leczniczą informuje:
 1. Administratorem danych osobowych, czy podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest
  NZOZ CENTRUM LECZENIA OTYŁOŚCI S.C.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul.Gancarska 4, 31-115 Kraków, tel.12 423 02 38, adres e- mail: biuro@zdroweodchudzanie.pl
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem
  e-mail: 
  mgross@kodo.info.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są tylko od pacjenta.
 5. Administrator, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego bądź wystawienia zaświadczenia, o które pacjent wnioskuje. Jeżeli pacjent podaje Administratorowi swój numer telefonu czy adres e-mail, to odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie informacji w tym zakresie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz może negatywnie wpłynąć na sprawne wykonanie usługi a w niektórych wypadkach może powodować zagrożenie dla zdrowia pacjenta, gdy będzie istnieć konieczność szybkiego przekazania mu istotnych informacji o jego stanie zdrowia.
 6. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, w której odnotowywane są informacje dotyczące procesu leczenia. Znajdują się w niej informacje o stanie zdrowia.
W dokumentacji medycznej mogą znaleźć się także informacje o nałogach pacjenta dane te zbierane są tylko w zakresie niezbędnym do postawienia diagnozy i ustalenia właściwego toku procesu leczenia.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:
 1. ustalenia tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.
2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz & 10 ust. pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)
 1. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. Z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ z dnia 9.11.2015 r.)
 2. realizacji praw pacjenta, np. do udzielania innym osobom informacji o stanie zdrowia lub udostępniania dokumentacji medycznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. Z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz & 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ z 9.11.2015 r.)
 3. właściwej organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, co wiąże się np. z kontaktem telefonicznym lub mailowym dot. ustalania czasu wizyty czy możliwości odbioru wyników badań lub innych dokumentów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO)
 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń jakie przysługują Administratorowi jako przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)
 5. realizacji obowiązków podatkowych np. wystawiania rachunków za wykonane usługi, co może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych usługobiorców (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. Z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości)
 6. prowadzenia korespondencji elektronicznej z pacjentem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 1. monitoringu wizyjnego w celu ochrony osób i mienia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania,
  w tym profilowania   (zgodnie z art. 22 RODO)
 2. Dane osobowe pacjenta mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu zapewnienia ciągłości leczenia
 2. dostawcom usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości udzielania świadczeń (np. dostawcom specjalistycznego oprogramowania, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom serwisującym sprzęt diagnostyczny, operatorom pocztowym, itp.)
 3. dostawcom usług księprawnych i doradczych wspierających Administratora w przypadku ewentualnych sporów i roszczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 4. osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji jego praw;
 5. podmiotom i organom, którym Administrator zobligowany jest przekazać dokumentację medyczną pacjenta, określonych w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta, w zakresie jakim dotyczy to Administratora.
 1. Dane pacjentów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 2. W zakresie dotyczącym danych zawartych w dokumentacji medycznej Administrator zobowiązany jest do przechowywania tejże dokumentacji przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (art.29 ustawy o prawach pacjenta). Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane są one w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i wypełnienia obowiązków podatkowych przetwarzane są prze okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody, to Administrator przetwarza je od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia, a w przypadku rejestracji pacjenta, do czasu realizacji wizyty. Po upływie wskazanych okresów dane będą usuwane lub poddane anonimizacji. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres 14 dni od nagrania z monitoringu wizyjnego, po tym okresie zostana trwale usunięte.
 3. Administrator informuje, iż pacjentowi przysługują prawa:
 1. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jego dane, a jeżeli ma to miejsce, to pacjent jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO)
 2. wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art.16 RODO), żądania ich usunięcia(w zakresie zgodnym z art. 17 RODO),żądania ograniczenia ich przetwarzania(w zakresie zgodnym z art. 18 RODO),złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(w zakresie zgodnym z art.21 RODO), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym z art.20 RODO) - w celu realizacji tych praw pacjent powinien skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany powyżej w ust.3.
 3. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Regulamin serwisu  |  Ochrona danych osobowych  |  Polityka Plików Cookies  |  Wszystkie prawa zastrzeżone