logo
Wybierz Placówkę    
Rejestracja ogólnopolska
Tel.: 500 205 943
html slider
18 lat doświadczenia w leczeniu otyłości i nadwagi!
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REJESTRACJI INTERNETOWEJ
 

§ 1 
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz Administratorem Systemu Rejestracji Internetowej i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest NZOZ Centrum Leczenia Otyłości, 31-115 Kraków, ul Garncarska 4. NIP 676-20-55-178, REGON 351443062 oraz Fundacja Na Rzecz Walki Z Otyłością, 31-115 Kraków, ul Garncarska 4. NIP 676-237-04-44, zwanymi w dalszej części CLO.
 2. Celem wdrożenia Systemu rejestracji internetowej jest umożliwienie Pacjentom dostępu do dokonania rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne świadczone przez placówki CLO .
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady umożliwiające dokonanie rezerwacji na planowe konsultacje specjalistyczne we wszystkich placówkach CLO, poprzez System Rejestracji Internetowej.
 4. Korzystanie z systemu Rejestracji możliwe jest dopiero po akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.zdroweodchudzanie.pl, na żądanie Użytkownika udostępniany jest również w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
 6. Zawiadomienia o każdorazowej zmianie treści Regulaminu będą udostępniane użytkownikom na stronie internetowej www.zdroweodchudzanie.pl.
 
 
§ 2 „Nota prawna"

Niżej wymienionym określeniom należy przypisać następujące znaczenie:

 1. Administrator Portalu – NZOZ Centrum Leczenia Otyłości, 31-115 Kraków, ul Garncarska 4. NIP 676-20-55-178  oraz Fundacja Na Rzecz Walki Z Otyłością, 31-115 Kraków, ul Garncarska 4. NIP 676-237-04-44.
 2. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną zapewniająca dostęp do Konta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa jest świadczona za pośrednictwem Portalu wyłącznie w celu umożliwienia Pacjentom dokonania rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne.
 3. Portal/Serwis – Strona WWW prezentująca informacje o firmie oraz jej usługach oraz umożliwiająca dostęp Użytkownikowi Systemy Rejestracji On-Line, umożliwiający rejestrację internetową na wybrane usługi medyczne w podmiotach należących CLO.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna (pacjent), która korzysta z Usługi poprzez Portal w celu rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne
 5. Użytkownik Portal/Serwis na życzenie ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które mogą być edytowalne lub wykasowane z godnie z jego życzeniem.
 6. Baza Kont – zbiór danych osobowych Użytkowników Konta CLO, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora Portalu, jako administrator danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia RODO w celu świadczenia Usługi za pośrednictwem Portalu.
 7. Pacjent – osoba fizyczna, która zamierza zarejestrować się na wybrane usługi medyczne za pośrednictwem Portalu i która z chwilą założenia Konta staje się Użytkownikiem Portalu
 
 

§ 3 
Rejestracja na Portalu

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:
  • zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 2. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.zdroweodchudzanie.pl. Zarejestrowanie się do Systemu Rejestracji Internetowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że:
  • wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do Usługi w sposób dobrowolny i świadomy,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją usługi rejestracji internetowej przez podmioty należące do Grupy CLO.
 4. Rezerwacja usług w Systemie Rejestracji Internetowej możliwa jest przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, informacja o złożonej rezerwacji zostaje wysłana na podany adres e-mail podany podczas rejestracji. CLO zastrzega sobie prawo możliwość potwierdzenia i weryfikacji złożonej rezerwacji On-Line droga telefoniczną.

 

§ 4 
Zasady korzystania z Usługi
 

 1. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Zalecane jest używanie przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer (Internet Explorer wersja 9 i wyżej) lub inne.
 2. Za pośrednictwem Systemu Rejestracji Internetowej pacjent ma możliwość umówić się na dostępny termin wizyty.
 3. CLO zastrzega sobie prawo do udostępniania w systemie rejestracji on-line tylko wybranej części usług medycznych.
 4. System Rejestracji Internetowej udostępnia możliwość zarezerwowania wizyty w okresie maksymalnie na miesiąc następny od daty bieżącej. Rejestracja internetowa odbywa się w godzinach 24 godz. na dobę.
 5. Pacjent otrzymuje informację o potwierdzeniu dokonanej rezerwacji wizyty lub o jej anulowaniu w postaci wiadomości na podany adres e-mail. Administrator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie systemu poczty elektronicznej Użytkownika, którego skutkiem jest brak otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
 6. Przed umówioną wizytą, Pacjent zgłasza się przynajmniej 10 minut przed czasem wizyty do recepcji z dokumentem tożsamości celem potwierdzenia danych i wizyty oraz opłaty za usługę.

 

 
 
 
 
 
 
§ 5 
Prawa i Obowiązki Użytkownika
 

 1. Użytkownik ma prawo zarządzać zgromadzonymi danymi, w tym może, modyfikować i usuwać dane.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usługi za pośrednictwem portalu wyłącznie w celu dokonania rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne.
 3. Użytkownik może wykorzystywać konto tylko do celów zgodnych z prawem.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich.
§ 6 
Odpowiedzialność
 

 1. Administrator obsługuje Portal oraz świadczy usługę dostępu do konta z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie danych Użytkownika lub danych zamieszczonych na koncie, na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Administrator nie odpowiada za szkody i straty powstałe wskutek działania siły wyższej.
 4. Faktyczny termin realizacji wizyty umówionej za pośrednictwem Systemu Rejestracji Internetowej może nie pokrywać się z terminem wynikającym z rejestracji internetowej.
 5. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzane przy użytkownika konta dane są fikcyjne, Administrator ma prawo ich usunięcia.
   

 

§ 7 
Postępowanie reklamacyjne
 

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi rejestracji internetowej. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. W celu szybkiego rozpoznania reklamacji, powinna ona zawierać następujące informacje:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, jako Użytkownika na Portalu,
  • uwagi Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
  • ewentualnie sugestie Użytkownika, co do sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Administrator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczonymi usługami, Administrator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika.


 
§ 8 
Przechowywanie danych

 1. Administratorem danych rejestracyjnych składających się na zawartość Bazy jest NZOZ Centrum Leczenia Otyłości, 31-115 Kraków, ul Garncarska 4. NIP 676-20-55-178, REGON 351443062 oraz Fundacja Na Rzecz Walki Z Otyłością, 31-115 Kraków, ul Garncarska 4. NIP 676-237-04-44, które zobowiązują się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi rejestracji internetowej oraz udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującym prawem. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w innym celu jedynie za zgodą Użytkownika.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych zapisanych w Bazie Kont.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz prawidłowych danych kontaktowych.
 4. Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym, jako obowiązkowe są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług.
 5. Dane są usuwane po zrealizowaniu Usługi, z chwilą przeniesienia danych do dokumentacji medycznej Użytkownika prowadzonej przez CLO. CLO przechowuje dane Użytkownika w dokumentacji medycznej przez czas ustalony przepisami prawa (aktualnie 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu).

§ 9 
Rozwiązanie umowy
 1. Użytkownik w każdej chwili uprawniony jest do rezygnacji z świadczenia usług rejestracji internetowej. W rezygnacji z usług i usunięcia jego danych, Użytkownik przesyła z adresu e-mail podanego przy rejestracji, na adres rezerwacja@zdroweodchudzanie.pl informację o chęci zamknięcia konta.
 2. Administratorowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie następujących działań Użytkownika:
  • zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się na stronie,
  • wykorzystywania usług strony do celów niezgodnych z prawem.
§ 10
 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie Systemu Rejestracji Internetowej należy zgłaszać pod adresem e-mail centrum@zdroweodchudzanie.pl
 2. CLO zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez klienta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowe www.zdroweodchudzanie.pl

 

Regulamin serwisu  |  Ochrona danych osobowych  |  Polityka Plików Cookies  |  Wszystkie prawa zastrzeżone